Telefoon +31 (0) 40 26 77 199 | Telefoon (Duitsland) +49 (0)208 309 98 55 0 | info@sofon.com 

Glossary

CPQ? CLM? CAS? What we are talking about? - Find out more.

The Sofon Glossary

That's what we're talking about.

Aanbieder van oplossingen

Bedrijven die zichzelf omschrijven als aanbieder van oplossingen, bieden niet alleen een product aan, maar een complete oplossing. Het product wordt aangevuld met alle vereiste systeemcomponenten en de integratie ervan. 

After Sales Management

Een klantenrelatie eindigt niet met de aankoop van een product. Het begrip After-Sales-Management heeft betrekking op aanbiedingen van producenten en dienstverleners om de klant langdurig aan zich te binden. Het gaat dan bijvoorbeeld om updates en aanvullende producten, afhandeling van klachten, een herstel- en reparatieservice en trainingen en onderhoud. Het doel is de versterking van de klantenbinding.  

BITKOM

BITKOM staat voor Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. Het gaat hierbij om een branchevereniging van vertegenwoordigers uit de Duitse ICT-sector. 

CAD

CAD staat voor Computer Aided Design, letterlijk vertaald ‘computerondersteunend ontwerpen‘. Deze software wordt vaak gebruikt bij het ontwerpen en ontwikkelen van complexe producten. 

CAS

CAS staat voor Computer Aided Selling en betreft een softwaresysteem voor de verkoop. Op een systematische manier kunnen met behulp van deze software de verkoopresultaten worden verhoogd. 

CLM

CLM staat voor Configuration Lifecycle Management en beschrijft het beheer van alle vastgelegde productconfiguraties en alle instellingen van de betrokken bedrijfsprocessen die gedurende de levenscyclus van een product worden toegepast. 

Complete oplossing

Met een complete oplossing wordt een product bedoeld, dat voldoet aan alle voor de klant vereiste systeemcomponenten. 

Complexiteitskosten

Is een product in diverse varianten verkrijgbaar, dan is er sprake van complexiteit. Deze complexiteit heeft in vergelijking met een standaardproduct een weerslag in hogere kosten, bijvoorbeeld als gevolg van een ingewikkelder productieproces. De som van alle kosten als gevolg van de grotere verscheidenheid aan producten – met het oog op de ontwikkeling, productie, service etc. – zijn de zogeheten complexiteitskosten.

Configuratie

Configuratie of productconfiguratie heeft betrekking op de samenstelling van een product uit functionele en fysieke onderdelen. Hiervoor wordt vaak bepaalde software – een productconfigurator – gebruikt. 

Configurator

Een configurator is software waarmee producten (op verzoek van de klant) gespecificeerd kunnen worden. Deze software wordt vooral gebruikt bij het opstellen van offertes voor producten en diensten die in veel variaties verkrijgbaar zijn. 

CPQ

CPQ staat voor Configure Price Quote. Met behulp van deze software kunnen verkoopprocessen en offertes gestructureerd worden doorlopen. De gewenste producten met bijbehorende kosten worden op deze manier correct in een offerte verwerkt. 

CPS

Hiermee wordt de verbinding tussen software, informatietechnologische en mechanische componenten bedoeld. De transfer van data en de controle en besturing van bijv. bewegende apparaten en machines (zoals robots) verlopen in realtime via internet. 

CRM

CRM staat voor Customer Relationship Management, in het Nederlands klantrelatiebeheer. Hierbij gaat het om een integrale, systematische aanpak voor de planning, uitvoering en documentatie van alle interactieve klantgerelateerde processen.

Design to Value

Bij Design to Value gaat het om een productontwikkeling, die zowel betrekking heeft op de behoeften van de klant als op de uitdagingen van een flexibele markt. Hiermee moeten óf de voordelen van het product voor de klant moeten worden verhoogd óf de productiekosten worden verlaagd. 

Diversificatie

Diversificatie is een economische strategie om het portfolio van het bedrijf uit te breiden. Het kan betrekking hebben op markten, producten en/of diensten. 

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een opdracht heeft betrekking op de periode tussen de opdrachtbevestiging en de levering van het product. Het gaat hierbij dus om de tijd die het kost om het product te verwerken en te transporteren. 

E-Business

Bij e-business (electronic business) worden de zakelijke processen met behulp van digitale informatietechnologie zoveel mogelijk online afgehandeld. Het gaat hierbij vooral om aankoop (E-Procurement), verkoop (E-Shop) en de verkoop via digitale netwerken (E-Marketplace). 

E-Commerce

E-Commerce heeft betrekking op de elektronische afhandeling van zakelijke transacties, oftewel de koop en verkoop van producten en diensten via internet. 

Equal parts strategie

Bij de equal parts strategie worden bepaalde modules, voor zover de randvoorwaarden dit toelaten, niet enkel in een product gebruikt, maar in meerdere. Equal parts worden zelfs merkoverkoepelend uitgewisseld en gebruikt.

ERP

ERP staat voor Enterprise Resource Planning en omvat de tijdige en noodzakelijke planning en sturing van bedrijfsprocessen zoals financiën, personeel en logistiek. Hiermee moeten bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd. Vaak wordt hiervoor speciale software gebruikt. 

Guided Selling

Guided Selling is een proces waarbij de potentiële koper wordt geholpen bij de keuze voor een product dat voldoet aan zijn verwachtingen. De softwareoplossing fungeert als leidraad, met behulp waarvan de salesmedewerker de klant van advies kan dienen, en hem door het selectie- en configuratieproces kan leiden met als einddoel de verkoop. 

Industrie 4.0

ERP staat voor Enterprise Resource Planning en omvat de tijdige en noodzakelijke planning en sturing van bedrijfsprocessen zoals financiën, personeel en logistiek. Hiermee moeten bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd. Vaak wordt hiervoor speciale software gebruikt. 

Innovatiemanagement

Innovatiemanagement beslaat de systematische planning, sturing en controle van innovaties in organisaties. Belangrijk onderdeel is de beoordeling van de economische relevantie van een innovatie.

Interface

Een interface is een onderdeel van een communicatiesysteem en wordt in de software engineering beschouwd als logisch onderdeel van een softwaresysteem. Er wordt onderscheid gemaakt tussen modulaire interfaces, user interfaces en hardware interfaces. Via de interfaces worden data en instructies uitgewisseld.

Lean Management

Lean Management is gebaseerd op de principes van decentralisatie en harmonisering. Het omvat alle denkwijzen, methoden en procestechnieken om de integrale waardeketen zo efficiënt mogelijk vorm te geven.

Mass Customization

Mass Customization is klantspecifieke massaproductie. Bij dit productieconcept profiteert de fabrikant van de (kosten-) voordelen van procesgeoriënteerde massaproductie en kan desondanks rekening worden gehouden met de wensen van de klant. Vaak maken bouwstenen deel uit van het concept. Hiermee kan de klant het product volgens zijn wensen samenstellen.

Modulair systeem

Een modulair systeem is een totaal systeem, bestaand uit diverse modules, componenten, onderdelen of bouwstenen. Als de afzonderlijke onderdelen qua vorm en functie compatibel zijn, kunnen ze samengevoegd worden.

Modular strategie

Bij de modulaire strategie probeert men met zo weinig mogelijk bouwstenen zoveel mogelijk productvarianten te maken.

Modularisering

Met modularisering wordt het opdelen van een geheel in afzonderlijke onderdelen, zogeheten modules, bedoeld. Deze modules worden ook wel aangeduid als componenten, bouwstenen of elementen. Als de afzonderlijke modules qua vorm en functie compatibel zijn, kunnen ze worden samengevoegd of door middel van interfaces met elkaar communiceren.

Offertetool

Met de offertetool kunnen snel en foutloos offertes worden gemaakt. Het gebruik van dergelijke software is vooral handig bij klantspecifieke producten op maat. Omdat alle relevante informatie bij het maken van de offerte wordt meegenomen in het systeem, is interne afstemming overbodig. 

Offertetool

De offertetool is een hulpmiddel voor het gestandaardiseerd en correct opstellen van offertes op maat. Op basis van een vragenlijst en modellen, met informatie over het productaanbod en de bedrijfsprocessen, stelt de software stap voor stap een offerte samen. Hierbij wordt rekening gehouden met bijv. productopties, (financierings)regelingen, kortingen en diensten. 

Opdrachtsoftware

Op basis van de te vervaardigen producten wordt met behulp van de opdrachtsoftware een gedetailleerde stuklijst opgesteld. Nauwkeurigheid en volledigheid zijn hierbij van essentieel belang. 

Operational Excellence

Operational Excellence is een vorm van bedrijfsvoering die gebaseerd is op de eisen van de klanten, op kwaliteit en efficiëntie. Ze omvat processen die in vergelijking met andere bedrijven leiden tot lagere kosten of betere resultaten. 

Opstellen van offertes

Offertes bevatten een overzicht van de aangeboden producten en diensten inclusief een berekening van de kosten hiervoor. Voor het snel en eenvoudig opstellen van offertes is speciale software beschikbaar. 

Opstellen werkplan

Bij het opstellen van een werkplan worden de acties die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht of deelopdracht systematisch opgesomd en in de juiste technische volgorde gezet. Het werkplan wordt aangevuld met de hiervoor benodigde tijd en de benodigde capaciteit. 

PDM

PDM is de afkorting van Product Data Management en beschrijft de organisatie van het data- en procesmanagement. Het is een integraal platform voor alle IT-applicaties die data produceren en gebruiken. 

PIM

PIM staat voor Product Information Management en heeft betrekking op het centrale en medianeutrale beheer en beschikbaarstelling van productinformatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door centraal aangestuurde IT-systemen.

PLM

PLM staat voor Product Lifecycle Management en beschrijft de bedrijfsspecifieke opslag en het beheer van alle informatie die in de loop van de productcyclus wordt geproduceerd. Er worden data verzameld van productontwikkeling en productie en verkoop tot service en onderhoud. De implementatie geschiedt conform uniforme methodes, processen en organisatiestructuren. 

Prijsconfigurator

De prijsconfigurator is een softwaresysteem waarmee prijzen voor complexe en klantspecifieke producten snel en correct berekend kunnen worden. Het is een handig systeem voor salesmedewerkers en wordt vooral gebruikt bij producten die in vele variaties verkrijgbaar zijn.

Productarchitectuur

De productarchitectuur beschrijft de relatie tussen de functiestructuur van een product en zijn fysieke opbouw. Ze geeft antwoord op de vraag, hoe een product is opgebouwd en waar het van is gemaakt. Daarnaast wordt beschreven welke functie door welke functiedrager (onderdeel, component) moet worden vervuld.

Productcatalogus

Een productcatalogus is een opsomming van informatie over een artikel of dienst. De informatie wordt soms aangevuld met technische data, afbeeldingen of foto´s.

Productconfiguratie

Het product wordt met behulp van speciale software – de productconfigurator – geconfigureerd. De componenten van het product worden geselecteerd en gecombineerd. De software valideert het product en kijkt of de samenstelling toelaatbaar en het product zo maakbaar is.

Productconfigurator

De productconfigurator is software waarmee producten (op basis van de wensen van de klant) kunnen worden gespecificeerd. De software wordt vooral gebruikt bij het maken van offertes voor complexe producten die in veel varianten verkrijgbaar zijn. 

Productkennis

Productkennis is de kennis, die een klant over een bepaald product of een productgroep heeft opgedaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de opbouw of de functie van een project of de gebruikte materialen of technologieën.

Productmodel

Een productmodel is een uniform datamodel, dat alle relevante informatie over het ontstaansproces van een product overzichtelijk weergeeft. Indien er naast informatie over het productieproces ook verkoopgegevens en informatie over toepassingen en afvalverwijdering worden verzameld, dan spreekt met over een integraal productmodel.

Productvisualisatie

Een productvisualisatie is de visuele, twee- of driedimensionale afbeelding van de meest uiteenlopende producten. De visualisatie wordt gemaakt met behulp van speciale computerprogramma´s.

Standaardisering

Met standaardisering is de harmonisatie volgens bepaalde patronen bedoeld. Dit kunnen bijvoorbeeld afmetingen, types, processen en structuren zijn. Op deze manier moeten gezamenlijke standaards worden gecreëerd, die een bijdrage leveren aan de verbetering van de efficiëntie van bedrijfsprocessen.

Stuklijst opstellen

Het opstellen van stuklijsten is een van de belangrijkste processen in een producerend bedrijf. Dit is een gestructureerde lijst met het materiaal dat nodig is voor de productie van een object. 

Toegevoegde waarde

Het creëren van toegevoegde waarde is het doel van productieactiviteiten. Als afzonderlijke materialen of componenten tot een product worden samengevoegd, is de waarde van het geheel groter dan de optelsom van de afzonderlijke onderdelen. 

Toeleverancier

Een toeleverancier is een industrieel bedrijf of dealer, die bedrijven voorziet van onderdelen voor de verdere verwerking.

UDF

UDF staat voor Userdefined Feature. UDFs worden gemaakt als de in het CAD/CAM/CAE-systeem aanwezige vormelementen niet voldoen aan de eisen van de klant (bijvoorbeeld de door hem gewenste vorm of afmeting). Meestal draait het bij de klantspecifieke vormelementen om combinaties van aanwezige mogelijkheden.

Variantenconfigurator

De variantenconfigurator is een softwaresysteem waarmee de varianten op een productsamenstelling en het effect op de configuratie van productiesystemen worden bepaald en beoordeeld.

Variantenmanagement

Variantenmanagement is een methode voor het beheer van de varianten van een product of dienst. Met behulp van dit systeem probeert men de hoeveelheid productvariaties te beperken tot een beheersbaar aantal. 

VDMA

De afkorting VDMA staat voor Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. Met circa 3.200 leden (cijfers uit 2017/18) is de VDMA naar eigen zeggen de grootste netwerkorganisatie voor de Europese machinebouw. In deze hoedanigheid behartigt zij de belangen van vooral mkb-bedrijven.

Veranderingsmanagement

Veranderingsmanagement heeft betrekking op processen in een bedrijf, die ervoor moeten zorgen dat aanpassingen van producten of processen gestructureerd verlopen en worden gedocumenteerd. 

Verwerkingstijd

De verwerkingstijd is de periode vanaf de registratie van de opdracht tot de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht en de verzending. Met name in de eerste stap – de registratie – kan met behulp van een offertetool tijd worden bespaard. 

Visualisatie

Visualisaties worden gebruikt op momenten dat taalkundige of logische verbanden lastig weer te geven zijn. Een visuele of grafische afbeelding schept duidelijkheid.

Werkplanconfigurator

De geplande werkzaamheden, die een opdracht met zich meebrengt, kunnen met behulp van een werkplanconfigurator (softwaresysteem) worden opgesteld. In een dergelijk werkplan staan o.a. de omvang, duur, werkzaamheden en vereiste kwalificaties omschreven.

Contact Sofon

Sofon B.V.
Science Park Eindhoven 5214
5692 EG Son

  • +31 (0) 40 26 77 199

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sofon (Duitsland)

Sofon Deutschland GmbH
Centroallee 261
46047 Oberhausen
Duitsland

  • +49 (0)208 309 98 55 0

  • +49 (0)208 309 98 55 2

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.