background image 0

Sofon Health Scan

Achtergrond

In hoeverre is uw organisatie gezond genoeg om steeds weer te kunnen anticiperen op veranderingen en om het hoofd te bieden aan de dagelijkse uitdagingen waarvoor het zich gesteld ziet? Klanten vragen steeds meer specifieke oplossingen qua producten en services en tegen kortere levertijden, waarbij er tevens een grote druk is op kosten. Individualisering en maatwerk zijn hierbij de uitdagingen, waarvoor bedrijven zich geplaatst zien. Succesvol en winstgevend groeien in dit ‘ondernemingsklimaat’ vereist het optimaal benutten van de aanwezige kennis, ervaring en informatie in uw organisatie en een maximale flexibiliteit om snel te kunnen anticiperen. I)

De Sofon Health Scan levert u een eenduidig inzicht in de zwakkere plekken in uw organisatie, legt de verborgen ‘kwaaltjes’ bloot of geeft aan wat de gevolgen zijn, waarmee u hebt ‘leren leven’. Het doel is om u dusdanig inzicht te verschaffen in uw totale bedrijfsproces (‘van zand tot klant’), dat u gerichte acties kunt uitzetten. Om zo uw totale Supply Chain te versnellen, te vereenvoudigen en te verbeteren. Met als resultaat: meer concurrentiekracht, optimale betrouwbaarheid van het realisatieproces en gegarandeerde marges en hogere scoringskansen. Dit alles vanuit de invalshoek dat producten en diensten honderd procent in overeenstemming moeten zijn met de klantverwachtingen.

Positionering

De Sofon Health Scan is onderdeel van de aanpak van Sofon, waarin het duurzaam oplossen van een bedrijfsprobleem centraal staat. De scan positioneren wij op strategisch niveau, omdat vanuit de doelstellingen die het bedrijf heeft, gekeken wordt naar de ‘zwakke’ plekken in de organisatie, die het bereiken van deze doelstellingen tegenhouden, tegenwerken of vertragen.
approach en sm

Uitgangspunt

Zoals gezegd, dienen de producten en diensten honderd procent in  overeenstemming te zijn met de klantverwachtingen. Hierdoor is het mogelijk om deze efficiënt om te zetten naar producten en/of services. Vandaar dat het van belang is dat, op het moment dat de afspraken met de klant worden gemaakt, alle relevante kennis vanuit de totale Supply Chain wordt ontsloten. . Met behulp van de Health Scan worden de zwakke plekken in de totale flow blootgelegd, veroorzaakt door het ontbreken van kennis op het juiste moment, in de juiste vorm, op de juiste plaats.

AanpakII

Per afdeling worden met behulp van van een gedefinieerde vragenlijst de knelpunten in kaart gebracht, gekwantificeerd, gewogen en geprioriteerd. Per probleem worden de veranderingsdoelstellingen, gerelateerd aan de bedrijfsstrategie, eenduidig vastgelegd.
supplychain dep en sm
Hieruit komt een rapport dat u kunt beschouwen als de rapportage van een Health Check. De status van alle relevante onderdelen, uitgaande van een integraal bedrijfsproces dat de gehele Supply Chain afdekt, wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt en gewogen. In feite ‘steken we de thermometer’ in uw organisatie en komen met een transparante en eenduidige diagnose, op basis waarvan een verbeterprogramma kan worden vormgegeven.

Vervolg

Vanuit een dergelijke diagnose kunnen oplossingsalternatieven in contouren worden uitgewerkt. Op basis van mogelijk- en onmogelijkheden kiest het management welke oplossing verder in detail wordt uitgewerkt en wat hiervan de integrale consequenties voor de organisatie zijn. Hierbij biedt Sofon Suite de mogelijkheid om de oplossingen te implementeren, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van bestaande systemen die al in de organisatie aanwezig zijn, zoals CRM, ERP en PDM.
guided_selling_nl_sm


I Smart Customization, een gewenste omschakeling van ETO (Engineering to Order), naar CTO (Configure to Order) en in ultimo naar ATO (Assembly to Order), is de visie op het organiseren van bedrijfsprocessen, waarbij het beheren en vastleggen van het eigen product, de operationele realisatieprocessen en de geautomatiseerde ondersteuning nauw op elkaar worden afgestemd.
II Deze visie sluit naadloos aan bij moderne methoden van procesverbetering, zoals Six Sigma en Lean. Six Sigma is vanuit de invalshoek van kwaliteitsmanagement ontwikkeld en reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Lean is ontwikkeld vanuit een logistieke invalshoek. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale flow waarbij er geen verspilling is zoals wachttijden of tussen- en eindvoorraden.